Polityka Prywatności

Załącznik nr 1 – Polityka prywatności

 1. Global Anons przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności wszelkich podmiotów zarejestrowanych jako Użytkownik w ramach Portalu, jak i podmiotów dokonujących Transakcji w ramach Portalu. Global Anons z należytą starannością stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Global Anons zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Global Anons sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Portalu.
 2. Zbiór danych Użytkowników prowadzony jest przez Global Anons lub osoby trzecie, należycie umocowane przez Global Anons. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w miejscu prowadzenia działalności przez Global Anons.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Global Anons umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Global Anons w ramach Portalu.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 6 4 lit. a-g niniejszego Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Global Anons umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. Podanie danych wymienionych w § 5 ust. 2 lit. a-c niniejszego Regulaminu jest konieczne do nabycia Towarów bez uprzedniej rejestracji jako Użytkownik. Osoby odwiedzające Portal mogą przeglądać zamieszczone w nim oferty dotyczące Towarów bez uprzedniej rejestracji jako Użytkownik oraz podawania danych osobowych.
 5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu, a także w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji w związku ze sprzedażą prowadzoną przez Global Anons w ramach Portalu. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile będzie to konieczne, jak również wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane przez niniejszy Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Użytkownika, wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Global Anons informacji o prowadzonej działalności i świadczonych w jej ramach usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Global Anons i za zgodą Użytkownika.
 7. W przypadku uzyskania przez Global Anons wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Global Anons może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 8. Global Anons zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883),
  w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Global Anons zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Global Anons danych osobowych innemu niż Global Anons administratorowi danych.
 9. Global Anons zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Global Anons zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Global Anons może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jeżeli Global Anons uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 10. Sprzedający po uzyskaniu od Global Anons danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia. Za realizację opisanych w niniejszym ustępie obowiązków Sprzedających, Global Anons nie ponosi odpowiedzialności.