Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLAMOTY.COM

 I. Definicje

Użytym w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) pojęciom i zwrotom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Portal – strona internetowa o domenie „klamoty.com”, prowadzona przez przedsiębiorcę indywidualnego Radosława Zowczak,
 2. ENDO Radosław Zowczak – przedsiębiorca indywidualny Radosław Zowczak, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ENDO Radosław Zowczak, której głównym miejscem wykonywania jest ul. Matejki 10/28, 87-300 Brodnica, o numerze NIP: 8741217493, numerze REGON: 363486122, pośredniczący w sprzedaży Towarów w ramach Portalu,
 3. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji zgodnie z Regulaminem,
 4. Sprzedający – Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Portalu,
 5. Kupujący – Użytkownik, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Portalu,
 6. Konto Użytkownika – założone w drodze rejestracji konto na Portalu, przypisane do indywidualnie oznaczonego podmiotu,
 7. Użytkownik – podmiot, który dokonał rejestracji na Portalu i posiada Konto Użytkownika,
 8. Transakcja – kupno przez Kupującego i sprzedaż przez Sprzedającego Towaru lub Towarów za pośrednictwem ENDO w ramach Portalu.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez ENDO na rzecz Użytkowników i innych Kupujących usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w zakresie sprzedaży Towarów w Portalu, jak również usług polegających na umożliwieniu dokonania Transakcji polegającej na sprzedaży bądź kupnie określonego Towaru lub Towarów przez indywidualnie oznaczony podmiot.
 2. Użytkownicy akceptują warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez rejestrację w Portalu bądź też poprzez dokonanie każdej pojedynczej Transakcji w ramach Portalu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest ogólnodostępna na stronie internetowej www.klamoty.com, zarówno dla Użytkowników, jak i dla podmiotów niezarejestrowanych.

 

III. Warunki dokonywania Transakcji

 1. Transakcje polegające na sprzedaży Towarów mogą być dokonywane jedynie przez Użytkowników, a zatem wymagają rejestracji w ramach Portalu.
 2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia,
  ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Transakcje polegające na kupnie Towarów mogą być dokonywane również przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, niebędące Użytkownikami. Z tym jednak zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do osób fizycznych wymaga się, aby miały ukończone 18 lat i posiadały pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania Transakcji. Za dzień dokonania Transakcji przyjmuje się dzień kalendarzowy, w którym Kupujący złożył zamówienie na Towar.

 

IV. Prawa i obowiązki Sprzedającego

 1. Każdy Sprzedający obowiązany jest dokonać rejestracji na Portalu. Rejestracja następuje według zasad opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo zamieszczać na Portalu ogłoszenia dotyczące sprzedaży Towarów zarówno fabrycznie nowych, jak i używanych.
 3. Sprzedający ma prawo zawierać Transakcje obejmujące zarówno jeden, jak i więcej Towarów. W przypadku zawarcia Transakcji obejmującej dwa lub więcej Towarów, będących przedmiotem jednego zamówienia, Transakcję tę poczytuje się jako jedną umowę sprzedaży.
 4. Sprzedający, prowadzący działalność gospodarczą i zawierający Transakcje za pośrednictwem Portalu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości odstąpienia od umowy, zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi może zostać rozszerzona, ograniczona lub wyłączona tylko za zgodą obydwu stron umowy, wyrażoną co najmniej w elektronicznej formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca w opisie Transakcji zataił podstępnie wadę przed Kupującym. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.
 6. W wypadku braku porozumienia stron w przedmiocie zmiany zakresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, o którym to porozumieniu mowa w ust. 5 powyżej, do rękojmi za wady stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

V. Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupujący może dokonać zakupu Towaru za pośrednictwem Portalu bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący obowiązany jest do wypełnienia formularza zakupu i podania następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres do wysyłki.
 3. Opcjonalnie, oprócz danych wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej, podczas wypełniania formularza zakupu Kupującemu umożliwia się podanie numeru telefonu.

 

VI. Rejestracja

 1. Rejestracji może dokonać każdy podmiot, który spełnia warunki dokonywania Transakcji, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku jednak osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, utworzenie Konta Użytkownika może zostać dokonane jedynie przez osobę fizyczną, która jest należycie umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 2. Rejestracja skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika.
 3. Rejestracja nie podlega żadnej opłacie wstępnej, zaś utrzymanie Konta Użytkownika nie podlega żadnym opłatom okresowym.
 4. Podczas rejestracji należy podać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej,
  • adres do doręczeń (jeśli inny niż w ust. 4 lit. c),
  • login,
  • hasło,
 5. Użytkownikowi podczas wypełniania formularza rejestracyjnego umożliwia się podanie numeru telefonu
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta Użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą, osobom należycie przez niego umocowanym do działania w jego imieniu,
 7. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych w ust. 6 powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Portalu przez osobę, której Konto udostępniono.
 8. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 9. Konto Użytkownika jest niezbywalne, z tym zastrzeżeniem, że:
  • Konto Użytkownika będącego przedsiębiorcą, mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części,
  • za zgodą ENDO Konto Użytkownika, będącego osobą fizyczną, może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.
 10. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników.
 11. ENDO zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez ENDO w ramach Portalu, w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. ENDO może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 12. Świadczenie usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, zaś Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie. Wraz z usunięciem Konta usunięciu ulegają również wszelkie Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika. Jeżeli w chwili usunięcia Użytkownik posiada niezrealizowane Transakcje, zobowiązany jest je zrealizować.

 

VII. Ogłoszenie

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym oraz nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności niedozwolone jest:
  1. zamieszczanie adresów stron www, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż, z wyjątkiem adresów www stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład Portalu (innych ofert Użytkownika),
  2. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza Portalem,
  3. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem Transakcji,
  4. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza Portalem.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Sprzedającego dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który to, bez ujawniania adresu e-mail Sprzedającego, umożliwia każdemu Użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na wskazany adres e-mail, przypisany do Ogłoszenia.
 4. Jedno Ogłoszenie Sprzedającego może dotyczyć tylko jednego Towaru, zaś ten sam Towar tego samego Sprzedającego może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą i kompletną specyfikację Towaru niezbędną do jego zidentyfikowania, jak również wskazanie czy Towar jest fabrycznie nowy
  czy też używany. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników w zakresie specyfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym zwłaszcza jakości Towaru, jego parametrów, stanu technicznego, pochodzenia, marki czy producenta. W ogłoszeniu możliwe jest zamieszczenie dodatkowych informacji,
  w tym w szczególności danych dotyczących dostępności Towaru w różnych wersjach
  (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.).
 6. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany dokonane po złożeniu przez Kupującego zamówienia na Towar nie znajdują w stosunku do niego zastosowania. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się wyłącznie do Transakcji zawartych po dacie, w której zmiany wprowadzono.
 7. ENDO ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre imię Portalu, ENDO bądź też innego Użytkownika, w tym w szczególności ogłoszenia zawierające treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie i/lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu, renomie i/lub interesom ENDO,
  • wprowadzające w błąd.

Informacja o usunięciu Ogłoszenia wraz z podaniem przyczyny usunięcia powinna zostać niezwłocznie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail.

 1. W sytuacji, gdy naruszenia, o których mowa w ust. 4 powyżej, są szczególnie poważne bądź też powtarzające się, ENDO ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, w tym zwłaszcza, gdy zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta Użytkownika doszło, mogło dojść lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu, i/lub bezpieczeństwu i dobremu imieniu ENDO.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Portalu lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej w ramach Transakcji.

 

VIII. Ochrona prywatności; Przetwarzanie danych osobowych

Zasady ochrony prywatności Użytkowników oraz osób dokonujących Transakcji w ramach Portalu, jak również zasady i warunki przetwarzania przez ENDO danych osobowych, zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

IX. Przerwa techniczna

 1. ENDO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Portal mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku ENDO stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych i awariach umieszczane będą na Portalu w sekcji „Pomoc”.
 3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. ENDO dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne,
  a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników
  z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Portalu związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w Portalu.
 5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Portalu, inny niż wskazana w ust. 3 powyżej awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach ENDO podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.
 6. Dla przyjęcia rekompensaty lub zwrotu, o których mowa w ust. 4 powyżej, konieczne jest wykazanie przez Użytkownika lub podmiot korzystający z Portalu:
  • zaistnienia szkody, przez którą rozumie się wyłącznie szkodę rzeczywistą,
  • związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkody a awarią techniczną lub błędem technicznym w działaniu Portalu.
 7. Rekompensata lub zwrot zostaną przyznane, oprócz spełnienia warunków wskazanych w ust. 5 lit. a-b powyżej, jedynie wówczas, gdy błąd techniczny lub awaria techniczna będą wynikały z wyłącznej winy umyślnej ENDO.

 

X. Odpowiedzialność

 1. ENDO ponosi odpowiedzialność wyłącznie za działania własne, popełnione z winy umyślnej, które wykazują bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z powstałą szkodą. Przez pojęcie szkody rozumie się wyłącznie szkodę rzeczywistą, nie obejmuje ono utraconych korzyści. ENDO nie odpowiada za pośrednie następstwa szkody oraz za szkody dalsze.
 2. ENDO nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Kupującego i/lub Sprzedającego umów sprzedaży zawartych w ramach Portalu, jak również za przestrzeganie przez Sprzedającego, będącego przedsiębiorcą, przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
 3. ENDO nie ponosi odpowiedzialności za jakość i legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za zdolność Sprzedających i/lub Kupujących do realizacji Transakcji.
 4. ENDO nie odpowiada również za:
  • brak zainteresowania Towarem,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Towarów,
  • działanie tzw. siły wyższej, przez którą rozumie się siły natury oraz czynniki od ENDO niezależne,
  • działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń i przeglądarek internetowych, z których korzystają Użytkownicy,
  • składane przez Użytkownika drugiej stronie Transakcji oświadczenia.

 

XI. Prawo odstąpienia

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej z ENDO w ramach Portalu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień kalendarzowy, w którym utworzono Konto Użytkownika.
 3. Dla odstąpienia od umowy wystarczające jest zachowanie formy wiadomości elektronicznej na adres mailowy wskazany na Portalu w zakładce „Kontakt”. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane również z zachowaniem zwykłej formy pisemnej i nadane na adres ENDO podany w niniejszym Regulaminie oraz na Portalu. W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem zwykłej formy pisemnej za dzień odstąpienia uznaje się dzień kalendarzowy, w którym przesyłka zawierająca oświadczenie o odstąpieniu, została nadana w placówce pocztowej. Wzór odstąpienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Użytkownika. Za usługę w pełni wykonaną za wyraźną zgodą Użytkownika rozumie się sytuację, w której Użytkownik wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności, gdy złożył zamówienie na jakikolwiek Towar oferowany przez innego Użytkownika w ramach Portalu, bądź wystawił na Portalu swój Towar.

 

XII. Reklamacje

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie reklamacji związanych z umową o świadczenie usług zawartą pomiędzy Użytkownikiem a ENDO, nie odnoszą się one natomiast do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Portalu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
 2. Użytkownik może kontaktować się z ENDO w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  • pisemnej na adres wskazany w § 1 lit. b niniejszego Regulaminu,
  • za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na Portalu w zakładce „Kontakt”.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez ENDO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w zwykłej formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
  • nazwę Konta Użytkownika, pod jaką Użytkownik występuje w ramach Portalu,
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  • zakres żądania.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji ENDO zwraca się do składającego reklamację
  o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i w wyznaczonym terminie 7 dni. W wypadku nieuzupełnienia reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, reklamacja nie zostanie przez ENDO uwzględniona.
 6. ENDO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w ostatecznej, pełnej i prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że ENDO może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ENDO może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 8. Rozpoznanie reklamacji może polegać na:
  • uwzględnieniu reklamacji w całości,
  • uwzględnieniu reklamacji w oznaczonej części i nieuwzględnieniu w pozostałym zakresie,
  • nieuwzględnieniu reklamacji w całości.

 

XIII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych ENDO lub Użytkowników Portalu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej,
  w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu materiałów wymaga każdorazowo zgody ENDO i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów ENDO oraz Użytkowników Portalu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych,
  jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Portalu i ENDO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zawiadomienia związane z korzystaniem z usług świadczonych przez ENDO w ramach Portalu kierowane będą na adresy Użytkowników wskazane w danych Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania korekty danych w wypadku zaistnienia ich zmiany, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na adres wskazanych w danych Użytkownika.
 2. ENDO zastrzega sobie prawo zmiany warunków świadczenia usług w ramach Portalu. Zmienione warunki podane zostaną do ogólnodostępnej wiadomości i obowiązywały będą od wskazanego przez ENDO terminu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powinien być krótszy niż 7 dni.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia usług przez ENDO w ramach Portalu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla głównego miejsca wykonywania działalności przez ENDO, wskazanego w § 1 lit. b niniejszego Regulaminu. Do sporów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, właściwe jest wyłącznie prawo polskie.
 5. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które zachowują moc prawną.
 6. ENDO może być Sprzedającym Towary w ramach Portalu. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik numer 1 – Polityka Prywatności

Załącznik numer 2 – Wzór odstąpienia od umowy